Rottebekæmpelse på land og i by

Hvad gør du når en rotte piler over baggården, snuser i affaldsspandene eller stikker hovedet op af kloakken?

Skriger?

Ringer til skadedyrsbekæmpelsen i din kommune eller by?

Finder en rottebekæmper og booker dem NU?

Ude på landet ved alle at rotter og mus bare er der. Man kan sætte gift og fælder op og håbe at kræene er dumme eller sultne nok til at gå i dem. Da der ofte spildes foder og der er foder siloer, har rotter og mus det nemt og fedt på landet. Det gør rottebekæmpelse svært, for rotter er ikke dumme. Her kommer Ratels overfladefælde til rotter og mus ind i billedet.

Få has på rotterne

Med rottespærre og overfladefælder til rottebekæmpelse, kommer du langt på landet. At vores rottefælder er giftfri er bare endnu en bonus for dig. En overfladefælde kan anbringes på jorden, i stalde, udebygninger og såmænd også på vægge eller nær vinduer eller huller rotterne har lavet. Det gør dem effektive og du skal ikke holde øje med om der sker noget. Det gør RatelCom, vores app for dig.

For at holde rotter og mus ude af dit hjem, er rottespærre en god investering. De sidder bare og blokerer i rør og kloaktilgange og passer sig selv. De kan også med fordel bruges ved fodersiloer eller stalde med kyllinger eller andet småkræ.

Rotter inde i byerne

Er lidt det samme problem og alligevel ikke helt. Her kan et rottespær blokerer for rotter og mus for en hel lejelighedsopgang. Det er da smart. Kloakker er typisk kommunale og det er derfor kommunen som skal sætte rottefælder op.

Har I en privat kloakbrønd, skal I tage initiativet til at sætte gang i rottebekæmpelsen hos jer. Går I sammen, er det ikke så galt igen med priser. Plus med RatelCom appen kan I holde øje med hvor effektiv jeres mekaniske og giftfrie rottefælde er.

Har I spørgsmål til Ratel’s mekaniske rottefælder til rottebekæmpelse i byer og på landet. Kontakt os på tlf. 45 6989 8686

Rat control in the countryside and in the city

What do you do when a rat darts across the backyard, sniffs in the trash cans, or sticks its head out of the sewer?

Scream?

Call the pest control in your municipality or city?

Find a rat fighter and book them NOW?

Out in the country, everyone knows that rats and mice are just there. One can put poison and traps up and hope that the cranes are stupid or hungry enough to go in them. Since feed is often wasted and there are feed silos, rats and mice have it easy and fat in the countryside. It makes rat control difficult because rats are not stupid. This is where Ratel’s surface trap for rats and mice comes into play.

Get rid of the rats

With a rat trap and surface traps for rat control, you get a long way in the countryside. That our rat traps are non-toxic is just another bonus for you. A surface trap can be placed on the ground, in stables, outbuildings and indeed also on walls or near windows or holes the rats have made. It makes them effective and you do not have to keep an eye out for anything happening. RatelCom, our app does that for you.

To keep rats and mice out of your home, rat blocks are a good investment. They just sit and block in pipes and sewer entrances and take care of themselves. They can also be used to advantage in feed silos or stables with chickens or other small livestock.

Rats inside the cities

Is a bit the same problem and yet not quite. Here, a rat trap can block rats and mice for an entire apartment rise. That’s smart. Sewers are typically municipal and it is therefore the municipality that must set up rat traps.

If you have a private sewer well, you must take the initiative to start the rat control with you. If you go together, it’s not so bad again with prices. Plus with the RatelCom app you can keep an eye on how effective your mechanical and non-toxic rat trap is.

Do you have questions about Ratel’s mechanical rat traps for rat control in cities and in the countryside. Contact us on tel. 45 6989 8686